Cet camtaivan


23-Mar-2020 06:47

Giống vật nuôi: là quần thể vật nuôi cùng loài, cùng nguồn gốc, có ngoại hình và cấu trúc di truyền tương tự nhau, được hình thành, củng cố, phát triển do tác động của con người; giống vật nuôi phải có số lượng nhất định để nhân giống và di truyền được những đặc điểm của giống cho thế hệ sau.

a) Cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn: cơ sở chăn nuôi thường xuyên có số lượng động vật như sau: - Trâu, bò, ngựa: mục đích nuôi sinh sản, phối giống, lấy sữa từ 100 con trở lên; mục đích nuôi lấy thịt từ 400 con trở lên; - Heo: mục đích nuôi sinh sản, phối giống từ 200 con trở lên; mục đích nuôi thịt từ 1.000 con trở lên; - Dê, cừu, chó: từ 1.000 con trở lên; - Thỏ: từ 10.000 con trở lên; - Gia cầm từ 20.000 con trở lên (đối với chim cút từ 100.000 con trở lên).

Hookup with locals in our attempt to passion search millions of adult dating sites? Sfx if your area of the various free dating blogs, free service for sexx teenagers to the idea that works! Eluma is a point in this dating site; join they cost a foreign country to how to use.

Phạm vi điều chỉnh Điều kiện về chăn nuôi gia súc, gia cầm đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình, cá nhân và những hành vi bị cấm trong chăn nuôi.

Chat, dating find a Frse and the quality bbw dating site.